CENNIK

 1. Karnet normalny – 400 zł
 2. Karnet normalny I runda – 200 zł
 3. Karnet ulgowy – 200 zł
 4. Karnet ulgowy I runda - 100 zł
 5. Karnet VIP – 1000 zł
 6. Bilet normalny – 30 zł
 7. Bilet ulgowy – 15 zł

PLAN HALI

 

trybuna wschodnia

plan trybuna wschodnia

trybuna zachodnia

plan trybuna zachodnia

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW/BILETÓW W SEZONIE 2019/2020

§1 Definicje

 1. Organizator / Klub – Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Hala – Artego Arena w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59.
 3. Cennik - oznacza cennik karnetów/biletów aktualny na dzień sprzedaży, udostępniony na stronie internetowej Klubu.
 4. Bilet – uprawnienie do jednorazowego wejścia na konkrety mecz koszykarski.
 5. Karnet – uprawnienie do wejścia na mecze koszykówki we wskazanym okresie.
 6. Mecz – spotkanie organizowane przez Klub w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi.
 7. Runda zasadnicza – runda obejmująca mecze koszykarskie w sezonie 2019/2020, nie wliczając meczów fazy play-off.
 8. Faza play-off – mecze koszykarskie organizowane po rundzie zasadniczej w celu wyłonienia mistrza ligi.
 9. I runda – pierwsza połowa rundy zasadniczej.
 10. II runda – druga połowa rundy zasadniczej.
 11. Ulga – zniżka na zakup karnetów/biletów, obejmująca młodzież szkolną do 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
 12. Rozporządzenie (RODO) - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 13. Polskie przepisy w zakresie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 14. Administrator danych osobowych - podmiot któremu powierza się dane osobowe (Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 15. Przetwarzanie danych osobowych - każda operacja dokonywana na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
 16. Odbiorca – to podmiot współpracujący z Administratorem, któremu ujawnia się dane osobowe.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż karnetów/biletów prowadzi Klub.
 2. Sprzedaż karnetów odbywa się stacjonarnie w siedzibie Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz S.A. przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 3. Sprzedaż biletów odbywa się stacjonarnie w dniu meczu, w kasie biletowej Hali, w której organizowany jest mecz.
 4. Klub prowadzi sprzedaż karnetów/biletów na mecze w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na stronie internetowej Klubu oraz na oficjalnych kontach Klubu w portalach społecznościowych.
 5. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Energa Basket Ligi, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ceny sprzedaży karnetów/ biletów umieszczane na stronie internetowej Klubu oraz na innych oficjalnych kanałach dystrybucyjnych zawierają podatek VAT. Ceny karnetów/biletów mogą ulec zmianie.
 7. Kupujący dokonując zakupu karnetów/biletów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z zakupem i korzystaniem z karnetów.
 8. Klub definiuje poniższe typy karnetów:
  • VIP – miejsca na wyznaczonej trybunie VIP,
  • Ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania karnetu ma ukończony 3 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w momencie zakupu oraz w dniu meczu należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi),
  • Normalne – dla pozostałych osób.
 9. Dzieci, które w dniu Meczu nie ukończyły 3 roku życia uprawnione są do wejścia do Hali za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko nie posiada prawa do własnego miejsca siedzącego, a jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 3 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Kontakt:
  • listownie: ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży imiennych karnetów na wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b i f RODO
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania sezonu 2019/2020. Po jego zakończeniu usunięte zostaną przekazane nam dane osobowe.
 5. W dalszej kolejności dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych (firma informatyczna, firma obsługująca system sprzedaży biletów, ochrona).
 7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie pkt 3 niniejszej informacji, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej.
 8. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej jednakże jest niezbędne do sprzedaży karnetów.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na Stronie internetowej Klubu. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827).
 3. W razie sporów z Kupującym, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 19 czerwca 2019r.

 

FAQ

 

FORMULARZ

adobe pdf icon