PLAN HALI

 

trybuna wschodnia

plan trybuna wschodnia

trybuna zachodnia

plan trybuna zachodnia

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW/BILETÓW W SEZONIE 2023/2024

 

 • 1 Definicje
 1. Organizator / Klub – Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Hala 1 – Hala Sportowa Arena w Bydgoszczy, mieszcząca się przy ul. Toruńskiej 59.
 3. Hala 2 – Hala Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy, mieszcząca się przy ul. Toruńskiej 59.
 4. Cennik - oznacza cennik karnetów/biletów aktualny na dzień sprzedaży, udostępniony na stronie www.eneaastoria.abilet.pl .
 5. Bilet – uprawnienie do jednorazowego wejścia na konkretny mecz koszykarski.
 6. Karnet – uprawnienie do wejścia na mecze koszykówki we wskazanym okresie w rundzie zasadniczej.
 7. Mecz – spotkanie organizowane przez Klub w ramach rozgrywek 1 Ligi Mężczyzn.
 8. Uczestnik – osoba, która zakupiła karnet/bilet i bierze udział w meczu.
 9. Strony – Organizator i Uczestnik.
 10. Runda zasadnicza – runda obejmująca mecze koszykarskie w sezonie 2023/2024, nie wliczając meczów fazy play-off.
 11. Faza play-off – mecze koszykarskie organizowane po rundzie zasadniczej w celu wyłonienia mistrza ligi.
 12. I runda – pierwsza połowa rundy zasadniczej.
 13. II runda – druga połowa rundy zasadniczej.
 14. Osoba zaszczepiona – osoba posiadająca potwierdzenie zaszczepienia przeciwko COVID-19. 
 15. Ulga – zniżka na zakup karnetów/biletów, obejmująca młodzież szkolną do 19 roku życia, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
 16. Rozporządzenie (RODO) - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 17. Polskie przepisy w zakresie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 18. Administrator danych osobowych – podmiot, któremu powierza się dane osobowe Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 19. Przetwarzanie danych osobowych - każda operacja dokonywana na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
 20. Odbiorca – to podmiot współpracujący z Administratorem, któremu ujawnia się dane osobowe.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedaż karnetów/biletów prowadzi Klub.
 2. Sprzedaż karnetów/biletów odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony http://eneaabramczykastoria.abilet.pl lub stacjonarnie w siedzibie Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz S.A. mieszczącej się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, w dniach i godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 3. Klub prowadzi sprzedaż karnetów/biletów na mecze w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na stronie internetowej Klubu oraz na oficjalnych kontach Klubu w portalach społecznościowych.
 4. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiego Związku Koszykówki za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Ceny sprzedaży karnetów/ biletów umieszczane na stronie internetowej Klubu oraz na innych oficjalnych kanałach dystrybucyjnych zawierają podatek VAT. Ceny karnetów/biletów mogą ulec zmianie.
 6. Klub definiuje poniższe typy karnetów:
  • VIP – miejsca na wyznaczonej trybunie VIP, 
  • Ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania karnetu ma ukończony 3 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w momencie zakupu oraz w dniu meczu należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi),
  • Normalne – dla pozostałych osób.
 • Wariant 1: karnet

  300 zł - karnet normalny

  200 zł - karnet ulgowy (przysługuje młodzieży szkolnej, która w momencie wejścia na halę nie ukończyła jeszcze 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym - w momencie zakupu oraz przy wejściu na mecz należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi)

  Wariant 2: karnet + album kibica

  375 zł - karnet normalny

  275 - karnet ulgowy

  Wariant 3: pakiet premium (karnet + album kibica + koszulka meczowa)

  475 zł - karnet normalny

  375 zł - karnet ulgowy

  2000 zł 0 karnet VIP

  Ceny biletów w sezonie 2023/2024:

  20 zł - bilet normalny

  15 zł - bilet ulgowy 

  150 zł - bilet VIP

 • Ceny w dniu meczu mogą się różnić.

       7. Dzieci, które w dniu Meczu nie ukończyły 3 roku życia uprawnione są do wejścia do Hali za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko nie posiada prawa do własnego miejsca siedzącego, a jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

       8. Uczestnicy wchodząc do Hali są świadomi przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 oraz zobowiązują się do przestrzegania ograniczeń prawnych dot. zapobiegania i zwalczania pandemii COVID-19, w szczególności dot. dystansu i środków dezynfekcyjnych i ochronnych. Uczestnicy oświadczają, że użytkując karnet i uczestnicząc
w meczach jako publiczność nie będą wnosić roszczeń w stosunku do Organizatora wynikających z ewentualnego zakażenia podczas korzystania z karnetu. W tym zakresie przebywanie w Hali odbywa się na własną odpowiedzialność.

        9. Uczestnik dokonując zakupu karnetów/biletów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z zakupem i korzystaniem z karnetów/biletów.

       10. Uczestnik dokonujący zakupu karnetu zobowiązany jest do wyboru miejsca na Hali

       11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca na karnecie/bilecie, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które Organizator nie będzie miał wpływu. Nowe miejsce wskazane przez Organizatora zostanie przesłane do Uczestnika drogą mailową na adres wskazany podczas zakupu karnetu/biletu.

       12. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania spotkania ligowego bez publiczności
z przyczyn od niego niezależnych, takich jak siła wyższa bądź pandemia. Uczestnik ma prawo do roszczenia rekompensaty z tytułu rozegrania spotkania ligowego bez publiczności, forma rekompensaty ustalona przez Strony to pakiet gadżetów klubowych o wartości równej poniesionej przez Uczestnika straty. Uczestnicy, którzy będą chcieli skorzystać z prawa do wyżej wymienionej rekompensaty zobowiązani są do przesłania zgłoszenia w terminie 14 dni od daty rozegrania spotkania ligowego bez publiczności, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie musi zawierać dane Uczestnika oraz numer zakupionego karnetu/biletu.

 • 3 Dane osobowe i ich ochrona
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A.
  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Kontakt:
  • listownie: ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży imiennych karnetów na wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. zgodnie
  z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b i f RODO
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania sezonu 2023/2024. Po jego zakończeniu usunięte zostaną przekazane nam dane osobowe.
 5. W dalszej kolejności dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą podmioty związane z obsługą systemów
  i narzędzi teleinformatycznych (firma informatyczna, firma obsługująca system sprzedaży biletów, ochrona).
 7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych,
  w przypadku przetwarzania na podstawie § 3 niniejszej informacji, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej.
 8. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do sprzedaży karnetów.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na Stronie internetowej Klubu.
  W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują
  z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827).
 3. W razie sporów z Kupującym, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu
  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 8 sierpnia 2023r.

 

FAQ

FORMULARZ

adobe pdf icon