REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW/BILETÓW W SEZONIE 2020/2021

 • 1 Definicje
 1. Organizator / Klub – Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Hala – Hala Sportowa Arena w Bydgoszczy, mieszcząca się przy ul. Toruńskiej 59.
 3. Cennik - oznacza cennik karnetów/biletów aktualny na dzień sprzedaży, udostępniony na stronie www.eneaastoria.abilet.pl .
 4. Bilet – uprawnienie do jednorazowego wejścia na konkrety mecz koszykarski.
 5. Karnet – uprawnienie do wejścia na mecze koszykówki we wskazanym okresie.
 6. Mecz – spotkanie organizowane przez Klub w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi.
 7. Uczestnik – osoba, która zakupiła karnet/bilet i bierze udział w meczu.
 8. Runda zasadnicza – runda obejmująca mecze koszykarskie w sezonie 2020/2021, nie wliczając meczów fazy play-off.
 9. Faza play-off – mecze koszykarskie organizowane po rundzie zasadniczej w celu wyłonienia mistrza ligi.
 10. I runda – pierwsza połowa rundy zasadniczej.
 11. II runda – druga połowa rundy zasadniczej.
 12. Ulga – zniżka na zakup karnetów/biletów, obejmująca młodzież szkolną do 19 roku życia, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
 13. Rozporządzenie (RODO) - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 14. Polskie przepisy w zakresie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Administrator danych osobowych – podmiot, któremu powierza się dane osobowe (Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. – podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 16. Przetwarzanie danych osobowych - każda operacja dokonywana na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
 17. Odbiorca – to podmiot współpracujący z Administratorem, któremu ujawnia się dane osobowe.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedaż karnetów/biletów prowadzi Klub.
 2. Sprzedaż karnetów/biletów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.eneaastoria.abilet.pl.
 3. Klub prowadzi sprzedaż karnetów/biletów na mecze w terminach określonych
  w odrębnych informacjach prezentowanych na stronie internetowej Klubu oraz
  na oficjalnych kontach Klubu w portalach społecznościowych.

 

 1. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Koszykówki S.A., za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Ceny sprzedaży karnetów/ biletów umieszczane na stronie internetowej Klubu oraz na innych oficjalnych kanałach dystrybucyjnych zawierają podatek VAT. Ceny karnetów/biletów mogą ulec zmianie.
 3. Klub definiuje poniższe typy karnetów:
  • VIP – miejsca na wyznaczonej trybunie VIP,
  • Ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania karnetu ma ukończony 3 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w momencie zakupu oraz w dniu meczu należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi),
  • Normalne – dla pozostałych osób.

 

 1. Dzieci, które w dniu Meczu nie ukończyły 3 roku życia uprawnione są do wejścia do Hali
  za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko nie posiada prawa do własnego miejsca siedzącego, a jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Uczestnicy wchodząc do Hali są świadomi przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 oraz zrzekają się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora. W tym zakresie przebywanie w Hali odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik dokonując zakupu karnetów/biletów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność
  za oświadczenia składane w związku z zakupem i korzystaniem z karnetów/biletów.
 4. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, które Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do ich stosowania.
 5. Uczestnik akceptuje obowiązek posiadania maseczki przy wejściu na Halę i zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca wyznaczonego na karnecie/bilecie oraz podczas poruszania się po Hali. Organizator oraz służby porządkowe mają prawo do kontroli realizacji tego wymogu. Uczestnik, który nie zastosuje się do powyższego obowiązku będzie musiał opuścić Halę.
 6. Uczestnik zobowiązany jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach
  do tego wyznaczonych.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na karnecie/bilecie.
 8. Uczestnika obowiązuje zakaz gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych, przy barierkach
  i innych strefach. Organizator zaleca ograniczenie poruszania się po Hali do minimum.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu 1,5 m. Wyjątkiem są osoby
  z dzieckiem poniżej 13 roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się po Hali oraz osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
 10. Maksymalna liczba osób w toaletach nie może przekraczać liczby kabin toaletowych.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania odstępu 1,5 m w kolejce przed wejściem
  do Hali.
 • 3 Dane osobowe i ich ochrona
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A.
  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 59, 85-023 Bydgoszcz.
 2. Kontakt:
  • listownie: ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży imiennych karnetów na wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz S.A. zgodnie
  z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b i f RODO
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania sezonu 2020/2021. Po jego zakończeniu usunięte zostaną przekazane nam dane osobowe.
 5. W dalszej kolejności dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 6. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą podmioty związane z obsługą systemów
  i narzędzi teleinformatycznych (firma informatyczna, firma obsługująca system sprzedaży biletów, ochrona).
 7. W związku z powierzeniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora Danych Osobowych: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, w przypadku przetwarzania na podstawie pkt 3 niniejszej informacji, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Powyższe żądania, można skierować pisemnie lub w formie elektronicznej.
 8. W związku z powierzeniem danych osobowych mają państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników i osoby współpracujące z Administratorem Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolnej jednakże jest niezbędne do sprzedaży karnetów.
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na Stronie internetowej Klubu.
  W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują
  z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827).
 3. W razie sporów z Kupującym, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej Klubu
  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 03 sierpnia 2020r.